Hírek

21 napos Ima és Böjt

21 napos Ima és Böjt 2018. 01.02.-01.22.

„Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan Ő is tiszta.” (1Jn 3:3)
„...kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Lk 15:2)

1. hét: január 02-08. Egyéni és családi élet megtisztulása

01.02. Kedd

Zsolt 37:30
Péld 18:21
Ef 4:29

Beszéd
Imatémák:
1. Megtérés a nyelv bűneiből (hazugság, kritizálás, pletyka, vádaskodás, ítélkezés stb.)
2. Megújulás személyes és családi imaéletünkben
3. Megújulás Isten dicséretében és a hálaadásban

01.03. Szerda

1Jn 3:3
Jn 8:36
Mt 6:24
Fil 2:20-21

Függőségek
Imatémák:
1. Megtérés és szabadulás a szenvedélyek fogságából (falánkság, alkohol, filmek, idegen tanítások stb.)
2. Megtérés és szabadulás a virtuális világ fogságából, a mértéktelen és felelőtlen internethasználattól, játék-szenvedélyektől
3. Megtérés és szabadulás a Mammon szerelmétől (pénzimádat, anyagiasság, élvezetek hajszolása)
4. Megtérés és szabadulás a munka- és karrierfüggőségtől

01.04. Csütörtök

Ef  4:31
Mt 11:29

Harag – meg nem bocsátás – büszkeség – lázadás (pártütés)
Imatémák:
1. Megbocsátás önmagunknak és az ellenünk vétkezőknek, kapcsolat rendezés (ha kell, bocsánatkérés) és elengedés
2. Alázat – megtérés a büszkeségből
3. Megtérés minden tekintély elleni lázadásból (apa, férj, főnök, lelkipásztor, vezetők stb.)

01.05. Péntek

1Kor 6:9-10

Erkölcs
Imatémák:
1. Megtérés és szabadulás a paráznaság fogságából (házasságtörés, pornográfia, tisztátalanság, tekintetek vétke, flört, homoszexualitás, perverziók stb.)
2. Megtérés és szabadulás a bálványimádás minden formájából (szellemi paráznaság)
3. Megtérés és szabadulás az okkultizmus minden formájából
4. Megtérés és szabadulás az irigység, kívánság, lopás, csalás fogságából
5. Ima bővölködő szívért

01.06. Szombat

2Tim 1,7
Jn 16,9
Gal 5:1

Elkötelezettség
Imatémák:
1. Megtérés a hitetlenségből, félelmekből, aggodalmaskodásból
2. Istennek való önátadás életünk minden területén (idő, pénz, anyagi javak, erő stb.)
3. Állhatatosság, kitartás minden élethelyzetben és körülményben
4. A világ szerelmétől való tartózkodás
5. A kereszt erejének munkájáért saját és családunk életében
6. Az evangélium hirdetésére való készség
7. Engedelmességből való szolgálat Isten akarata és elhívása szerint

01.07. Vasárnap

Lk 11:13
Máté 25:1-13

Betöltekezés Szent Lélekkel
Imatémák:
1. Egyénenként kérni a Szentlelket az Atyától
2. Folyamatos betöltekezés a Szentlélekkel
3. Imádkozás a Szentlélek ajándékaiért, működésükért
4. Teremjük a Szentlélek gyümölcseit
Helyi gyülekezet imatémái:
- Ima még meg nem tért rokonaink, ismerőseink megtéréséért
- A gyülekezet krisztusi szeretetben való egységéért, szolgálatra való őszinte odaszánásért
- Legyen meg az Úr akarata a gyülekezeti ház kérdésében, lássuk meg vezetését; ima a gyülekezet áldozatkészségéért (anyagiak, odaszánás)

01.08. Hétfő

Mt 13:43
Jn 13:34
2Kor 4:18

Bizonyságtevő élet
Imatémák:
1. Gondolkodásban, beszédben és cselekedetekben megnyilvánuló Krisztusi élet
2. A szeretet köteléke általi kapcsolatok erősödése Krisztus testében
3. Az evangélium hirdetése alkalmas és alkalmatlan időben
4. Kitartó imádkozás, könyörgés, közbenjárás lelkülete - az ÚR árassaz ki az ima és könyörgés Szellemét szívünkbe

2. hét: január 09-15. A gyülekezet megtisztulása

01.09. Kedd

ApCsel 17:30
Róma 6:6
Róma 12:2
Préd 4:10

Megtérés, újjászületés
Imatémák:
1. Folyamatos készség az önvizsgálatra, bűnrendezésre, megtérésre
2. Az óember (régi természet) folyamatos halálba adása
3. Az értelmünk folyamatos megújítása az Ige olvasása által
4. Egymás szeretetben való intése a megtérésre, helyreállásra

01.10. Szerda

ApCsel 2:1-4
1Kor 12:4-7
ApCsel 9:10-11
ApCsel 4:31
Mt 25:1-13

Szentlélekkel való betöltekezés
Imatémák:
1. Nyitottság a közösségi alkalmakon a Szentlélekkel való közösségre (ima, dicsőítés, Igehirdetés, szolgálatok, evangelizáció)
2. Folyamatos betöltekezés a Szentlélekkel
3. A szolgálati ajándékok felismerése, működése – bátorítás a használatukra
4. A gyülekezet maradjon meg a Szentlélek vezetése alatt mindenkor
5. A Szentlélek erejével, bátran, megalkuvás nélkül hirdessék az Igét az igehirdetők

01.11. Csütörtök

Ézs 53:4-5
Jak 5:16

Gyógyulás
Imatémák:
1. A gyülekezet tagjainak fizikai és lelki betegségeiből való gyógyulása
2. A hozzátartozók, kapcsolatok gyógyulása (Isten dicsőségére)
3. A testvéri kapcsolatok helyreállása (pl. megbocsátás, elengedés)

01.12. Péntek

Ézs 59:1
Ézs 61:1
Jn 8:32

Szabadulás
Imatémák:
1. Hatékony szabadító szolgálat a gyülekezetben a Szentlélek ereje által
2. Őszinteség és nyitottság a szellemi problémák, kötelékek feltárásában
3. Női és férfi lelkigyógyulási alkalmak

01.13. Szombat

Jel 3:16
Róma 12:1-2
Róma 8:14
1Pt 4:13

Szellemi élet
Imatémák:
1. Vallásosság, langyosság elhagyása, megújulás
2. Megújulás a közösségi imaéletben, dicséretben, szolgálatkészségben, bizonyságtételben
3. Házi csoportok, kiscsoportok közösségi élete
4. Istentiszteletek
5. Bibliaórák, tanítói alkalmak, új hívőkkel való foglalkozás
6. Kitartás Krisztus mellett az üldözések idején is

01.14. Vasárnap

Mt 13:43
Jn 13:34-35
2Kor 4:18

Bizonyságtevő, hiteles élet
Imatémák:
1. A szeretet kötelékében való kapcsolat Krisztus testében
2. Nyitott, befogadó gyülekezet
3. Evangelizációs alkalmak
4. Ima újabb lehetőségekért az evangélium hirdetésére
5. Kitartó imádkozás, könyörgés, közbenjárás
Helyi gyülekezet imatémái:
- Ima pásztorunkért, az új vezetőinkért, családjaikért
- Evangelizációs lehetőségeinkért és megtérésekésr (EDK, Martinka, Idősek Otthona, Diószegi, Royal Rangers stb.)
- A telek kérdésében az Úr indítsa a városvezetők szívét, hogy szerinte való döntést hozzanak az Ő időzítése szerint.

01.15. Hétfő

Mt 18:19
Mt 5:13-14
Ef 4:3

Pásztorkör
Imatémák:
1. A Pásztorkör vezetői
2. A vezetők szövetségi kapcsolata, közös látása
3. Pásztorköri közösségi alkalmak (vezetői, ima-, evangelizációs alkalmak)
4. A Pásztorkör hatása Debrecen városára (só, hegyen épített város)
5. Egység az Úr munkájában

3. hét: január 16-22. Az ország megtisztulása

01.16. Kedd

Zsid 12:25-29
Ézs 52:13-15

Debrecen
Imatémák:
1. A város politikai, gazdasági, kulturális, egészségügyi, közigazgatási, média, oktatás vezetőinek megtérése
2. Hiteles hívő emberek kerüljenek olyan helyzetbe, ahol hatással lehetnek a vezetőkre, a döntéshozatalra
3. A korrupció, csalás, gazdasági bűncselekmények lelepleződése, tiszta közélet

01.17. Szerda

Lk 3:17

Az ország gazdasági élete
Imatémák:
1. Gazdasági vezetők megtérése, szabadulása a korrupció fogságából
2. A gonosz emberei lepleződjenek le, kerüljenek ki a döntéshozatal helyzeteiből
3. Szakmailag jó, felelős döntések
4. Megfelelő személyek kerüljenek a megfelelő helyekre

01.18. Csütörtök

5 Móz 8:17-18
Mt 6:8

Az ország gazdasági élete
Imatémák:
1. Hívő emberek kerüljenek felelős gazdasági pozíciókba
2. Ima a hívő vállalkozásokért, vállalkozókért, munkahelyekért
3. Az Úr adjon védelmet minden hívő ember számára a munkahelyeken
4. Bizalom az Úrban, az Ő gondoskodásában, hogy betölti szükségeinket

01.19. Péntek

1 Tim 2:1-4

Kormányzás
Imatémák:
1. Miniszterelnök, köztársasági elnök, miniszterek (állami vezetők) megtérése
2. Isten értékrendjének képviselete a politikai döntésekben (pl. migráns-kérdés)
3. A kereső szívű politikusok tudjanak elmozdulni a vallásosság szintjéről a valódi megtérés, újjászületés felé

01.20. Szombat

1 Tim 2:1-4

Kormányzás
Imatémák:
1. Kitartás a törvényhozásban a gonosz törekvéseivel szemben a politikai döntésekben (parlament, EU)
2. Az egyházak társadalmat érintő kérdésekben tudják hallatni a hangjukat a bibliai értékek védelmében
3. Maradjon meg evangélium hírdetésének a szabadsága
4. Minél szélesebb körű, hatékony közbenjárás országszerte az országért, annak vezetőiért, az emberek megtéréséért

01.21. Vasárnap

ApCsel 2:37-39
Mt 13:43

Közélet
Imatémák:
1. Hiteles, hívő emberek kerüljenek a közélet színtereire a celebek (bálványok) helyett
2. Ima az okkultizmus szellemi erőinek megtöréséért
3. Krisztusban erős, világító gyülekezetek születéséért
Helyi gyülekezet imatémái:
- A Szentlélek szabadon tudjon munkálkodni a közöségünkben, valamint egyéni és családi életünkben egyaránt.
- Legyen meg az Úr akarata a gyülekezeti ház kérdésében, lássuk meg vezetését; ima a gyülekezet áldozatkészségéért (anyagiak, odaszánás).

01.22. Hétfő

Mt 13:43
Róm 4:18
ApCsel 3:19

Bizonyságtevő élet
Imatémák:
1. A bűnbánat kiáradása a társadalom különböző rétegében
2. A hitetlenség, a pesszimizmus, reménytelenség erejének megtörése
3. A lelkek felszabadulása, megnyílása az evangélium előtt
4. Befogadó, tanítványozó gyülekezetek növekedése

15 éves az Új Remény Baptista Gyülekezet

Istennek hála, 2016. szeptemberében megérhettük szeretett gyülekezetünk 15. születésnapját. Az ünnepi Istentiszteleten Papp János, egyházunk elnöke emlékezett vissza az Új Remény Baptista Gyülekezet 2001-ben történt születését megelőző kirendelési Istentiszteletére, és felidézte, hogy amikor újra és újra Igét hirdetett nálunk, nyomon követte a formálódó közösség gyarapodást. Humorosan megállapította, hogy vele együtt öregszünk: az Úr által elhívott fiatalokból, főként még házasság előtt állók kis csapatából egy sok családdal és sok-sok gyerekkel növekedett gyülekezet fogadta most őt.


A legnagyobb világvallás

Papp János testvér Ézsaiás 55. részét olvasta fel prédikációja alapjaként. Beszélt a legnagyobb világvallásról, melynek jelszavai: enyém, többet, egyre sikeresebben... De mivel az élet nem így működik, ez a vallás termeli ki a legtöbb sérült, fásult, boldogtalan embert, akik körülöttünk élnek. S talán mi is így tévelyegtünk. Ézsaiás azonban az Úrhoz hív: miért adnátok oda magatokat olyannak, ami nem elégít meg? Hiszen Isten a teljes lényünket táplálja, teszi teljessé!

Istenért és az ismeretlenekért

János testvér számunkra is feltette a magunkban megválaszolandó kérdést: „Mibe fektettek be?” Mi az, amiért odaadjuk a keresményünket, életünket? Istenért és az ismeretlenekért, Jézus akarata szerint? Ismeretlen utakon kell járnunk, hogy megtaláljuk az Istent még nem ismerőket. Mindezekre Ő Maga hívott le bennünket, és Ő képessé is tesz, hogy szolgáljunk. A következő kérdés: Mi az új küldetés, kikhez vezet most minket az Úr?

„Az Én Atyám mindez ideig munkálkodik, így én is munkálkodom...”

Nemcsak százéves gyülekezetek tudják ezt mondani: „ezt mindig így csináltuk, miért tennénk most másképp?” Isten szuverén Úr. Nem hagyta magára a teremtés után a világot. Jézus is ezt mondja: „Az Én Atyám mindez ideig munkálkodik, így én is munkálkodom...” Isten néha így, néha úgy cselekszik. Nem akadály neki, hogy valaki kicsi, vagy nagy ember. Mindig megsegíti az övéit. A Zsidókhoz írt levélben is van egy átvezetés. A hithősök felsorolásakor átvált az író: mások nem látták meg Isten dicsőségét... Ha alázattal ráhangolódunk az Úr akaratára, akkor fogjuk azt megérteni. Ha keressük Őt, megláthatjuk, hogy hogyan, másképpen akar cselekedni rajtunk keresztül.

Példaként hozta testvérünk a két táborra szakadt Ruandát porig rombolta a törzsi háborút. Gato lelkipásztor testvér is elveszítette családtagját. Ő azonban nem a saját haragja és fájdalma szerint reagált, ugyanis Isten arra indította, hogy az egymást gyilkoló szülők gyermekeit együtt táboroztassa. A szolgálat az egész országra kiterjedt, és eredményeképpen a következő nemzedéket áthatotta a Krisztustól tanult megbocsátás.

„Isten népének mi erre a válasza?”

A rádióban hangzott el ez a kérdés, amiben az aggasztó nővérhiányról beszélgettek. Testvérünkhöz szólt az Úr, és megemlítette gondolatait egy testvérnőnek a diakonissza szolgálat megújításáról. Most együtt dolgoznak az Úr új útján. Kérdés: Nekünk miben kell most igazítanunk az életünket Istenhez?

Amióta világ a világ, az Isten munkája szövi át és tartja fenn ezt a világot. Ha kimondja szavát, az megcselekszi, amiért Ő kiküldte. Krisztusban elvégeztetett. Elkészítette az utat az Atyához. Higgyetek, nézzetek fel a Mindenható Istenre, arra a gazdag örökségre, amit adott. Krisztusra, Aki elég mindenkinek, egész életében mindenre. Hiszen ez a nap, és ez az ünnep is csak Róla szól. Ámen.

Az év első felében a gyülekezet csendes napján az Úr az Ézsaiás 55. részt hozta elénk, ezt tanulmányozva imádkoztunk, beszélgettünk. Most ezen az ünnepi istentiszteleten ismételten erre az igeszakaszra irányította figyelmünket a gyülekezet Ura. Ennek kapcsán született egy dal is, mely meghallgatható a következő linken: https://www.youtube.com/watch?v=n4dBfHEhNC0

Meghallgathattuk Bereczki Lajos lelkipásztor testvér buzdító, szívet lángra lobbantó és hálaadásra indító köszöntő szavait is. Lajos testvérünk a gyülekezet 2001-ben történt indulásától kezdve szerető segítséggel követte a közösség születését és formálódását. Testvérünk emlékeztetett arra is, hogy immár nem csak a Debreceni gyülekezet indulására gondolhatunk az ÚR iránti hálával, hanem annak Szegeden, 2008-ban megszületetett leánygyülekezetére is.

Ezúton is köszönjük minden testvérünknek az értünk elmondott imádságokat és minden testvéri szeretetből fakadó támogatást. Köszönjük, ha a jövőben is így gondolnak ránk!

Vendégünk lesz Ron és Brenda Anderson

November 22-n 16:00 órától vendégünk lesz Ron és Brenda Anderson gyülekezetalapító misszionárius házaspár Spanyolországból. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 


Vendégeinkről: Ronaldo és Brenda Anderson

Ron és felesége, Brenda, 1978 óta működnek együtt az European Christian Mission International-lal (ECMI), ahol gyülekezetplántálókat támogató szolgálatot végeznek más gyülekezetplántálók és misszionáriusok felé. Azon igyekeznek, hogy egy támogató hálózat jöjjön létre a misszionáló gyülekezetek, plántálók között, ahol segítséget kaphatnak és adhatnak egymásnak a felek.

Ron és Brenda is második generációs misszionárius családból származnak. Szüleik Guatemalában plántáltak gyülekezetet. Majd később ők az USA-ba költöztek, onnan pedig a 2000-es években Spanyolországba költöztek, ahol szintén gyülekezetplántálásban és más plántálók segítésében, tanítványozásában vesznek részt. A Madrid melletti Camarma-ban plántált gyülekezet jelenleg már 180-200 fős, aminek Ron már átadta a vezetését helyi, spanyol testvéreknek. Ő jelenleg tréneri és segítő feladatokat lát el, mind a gyülekezetben, mind az ECMI szervezeten belül.

Felesége, Brenda női börtönökben folytat evangelizációs missziót, ezen felül pedig a misszionáriusok és plántálók feleségeivel foglalkozik, hogy elkerüljék a családok széthullását, kiégését.

Róluk bővebben itt található információ angol nyelven: http://www.ecmi.org/workers/worker/984/

Allen Buchanek

Allen Buchanek 1943. január 1-jén született. 1962. április 24-én, barátnőjével, Judy Taylor-ral egy baseball meccsről tartottak hazafelé, mikor egy olajfinomító mellett elhaladva arra lettek figyelmesek, hogy szokatlanul sűrű köd terült el az autópálya felett. Mint később kiderült, ez valójában egy közeli óriási olajfinomító tartályából szivárgó benzingőz volt. Mikor a gőzbe hajtottak, egy hatalmas robbanás megállította az autójukat, és mivel féltek, hogy saját benzintankjuk is felrobban, kiugrottak az autóból, és igyekeztek kifutni a lángok közül. Egy sáros csatorna vize végül elfojtotta a lángokat a fiú testén.

Allen, visszatekintve arra az éjszakára emlékszik, miként fetrengett ott 19 év bűneiben, próbálva eloltani a tüzet, mely a lelkét is emésztette. Judy az út mellett feküdt, testének 90%-a a tűz martaléka lett. A lány a pasadenai főiskola 10 legszebb hallgatójának egyike volt, ahová Texasban mindketten jártak. Végül egy arra hajtó autós vitte be őket a legközelebbi kórházba. Allen látta az ujjain előtűnő csontokat, s végignézte, hogyan válik le a hús karjairól. Azt gondolta, mindez csak egy rossz álom, mely végül a rákövetkező hat hónapjának pokoli lidércnyomásává vált.

Ezután egyik kórházból a másikba szállították, átesett 12 életmentő műtéten, melyek alatt kétszer leállt a szíve: először 7, majd egy másik alkalommal 15 percre került a klinikai halál állapotába. Orvosa, Dr. Ralph Colotta mindkét alkalommal mellkasát felnyitva belsőszívmasszázst alkalmazott nála, míg szíve újra verni nem kezdett. Csodálatos módon egyik alkalommal sem maradt vissza szív- és agyi károsodása sem, mellyel orvosai szerint egészségügyi történelmet írt.

Judy állapota a kórházba szállítást követően rohamosan romlott, és három nappal később, a 21. születésnapján meghalt. Allennek nyomorékként, eltorzult külsővel meg kellett küzdenie a depresszióval és a magánnyal is, hiszen akiket korábban barátainak hitt, mind magára hagyták. Azonban Sharron Grammar, egy fiatal keresztyén nő, aki a gázrobbanás előtt egy héttel ismerte meg Allen-t, kórházi tartózkodása alatt rendszeres látogatójává és egyben Isten szeretetének közvetítőjeként a bátorítás forrásává vált a fiú számára.

Allen az állandó fájdalmai enyhítésére kapott erős fájdalomcsillapítók és nyugtatók következtében gyógyszerfüggővé vált, mely tovább súlyosbította válságos állapotát. A kórházból hazakerülve elvonási tünetek jelentkeztek nála, és szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy kézsérülései miatt soha sem lehet belőle profi baseball játékos. E kilátástalan helyzetben egyre inkább az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta, ami a végeláthatatlan szenvedés egyetlen megoldásának tűnt számára, és mind jobban erősödött benne a harag egy Isten felé, Akit sohasem ismert igazán.

Sharron hosszú győzködés után elhívta a fiút egy gyülekezeti alkalomra, ahol Allen életében először hallotta és értette meg a reménység és a megváltás örömüzenetét, aminek hatására átadta életét Jézus Krisztusnak. Ekkor eldöntötte, hogy egész életén keresztül az örömhír hirdetője lesz, annak az Istennek a szolgája, Aki megbocsátotta a bűneit, és új teremtéssé tette Jézus Krisztusban.

Egy évvel később feleségül vette Sharron Grammart, akivel 1963 óta közösen szolgálják az Urat. Két fiuk és két lányuk született, és büszke nagyszülei 8 unokának. Az első 23 évben utazó evangélistaként szolgált világszerte, majd 18 évig lelkipásztorként tevékenykedett. 2003 óta újra utazik, és legfőbb élvezetének él: Isten Beszédének (a Bibliának) igazságát hirdeti.

Balmazújváros újjáéled!

„az Egyházunk Közgyűlése által elfogadott Kornya Program abban segíti a gyülekezeteinket, hogy kilépjenek imaházuk falai közül, mert ha akarnak, akkor ez által a szövetségi összefogás keretei között is tudnak szolgálni az elveszett lelkek megmentésében...”

...a Kornya Program mindent biztosít ehhez. Képzést, egyházi támogatást, tapasztalattal rendelkező tanácsadó lelkipásztort, és anyagi támogatást is a misszió költségeire...” - Nagy Zoltánnal, az Újfehértói Baptista Gyülekezet diakónusával beszélgettem az októberi balmazújvárosi evangelizációs hét egyik estéjén...

Az Istentisztelet sorozat egy régi híres drogos rocksztár falnyi méretű képével dekorált, dohányfüst szagú szórakozóhelyen, a Balmazújvárosi Ifjúsági Házban zajlott. Azonban Zoltán elmesélte, hogy két éve mindez idáig a hajléktalanok nappali ellátóhelyén hirdette az Igét lelkipásztoruk, Karancsi Csaba csütörtökönként, majd kéthetente vasárnap, de e hetet követően minden vasárnap itt, az ifjúsági házban törik tovább az utat az evangélium számára.

„Nem mintha nem tapasztaltuk volna meg az Ige igazságát, hogy az evangélium hirdetését Isten jelekkel és csodákkal erősíti meg." Sok történetünk közül csak egy, hogy volt egy nagyhangú hajléktalan férfi az ellátóhelyen, aki a jelenlévők szokása szerint főzőcskézett, ebédelt, és bekiabálgatott az alkalom alatt. Egyik Istentisztelet után odajött hozzánk, és a következőt mondta:

– Engem nem érdekel Isten, én nem hiszek abban, amiről itt beszélnek, de nekem szívbetegségem van, és holnap műtenek. Lehet, hogy fel sem kelek az ágyból... Mi imádkoztunk érte, és a következő héten elmesélte, hogy mi történt vele a kórházban:

– Hétfő reggel jelentkeztem a műtétre, előtte még megröntgeneztek. A vizsgálat után azt mondták, hogy itt valami tévedés van, maga teljesen egészséges, menjen haza. Azóta jár az alkalmainkra, és mindenkinek hirdeti, hogy „amit ezek mondanak, az nem hazugság, én tudom, meggyógyultam!” - meséli a szívpezsdítő történetet Zoltán testvér. Az Újfehértói Gyülekezet még nem túl nagy létszámú, de a tagok és a vezetők mindig is a lelkipásztor mellett álltak a gyülekezetplántáló szolgálatban, és helyettesítették az alkalmak és a pásztorlás során is, hiszen az egész közösség meg van győződve arról, hogy Isten újra feléleszti a hitet Balmazújvárosban. Hogy miért nincsen Balmazújvárosban baptista gyülekezet már 20 éve?

Zoltán testvér szerint: „A falumisszió idején virágzó gyülekezet volt itt, de a város pár év múlva egyszer csak elutasította a szolgálatunkat, nem tudjuk, miért. A kommunizmus idején elfogytak a hívők, kihalt a gyülekezet, és végül egy klubtulajdonos vásárolta meg az imaház épületét. A megmaradt maroknyi kis csapat a szórakozóhellyé történő átalakítás során keletkezett szemétkupacból próbálta menteni a menthetőt. A kidobott hangszerek és énekeskönyvek között megtalálták az ősi szószéki Károli Bibliát, melyet azóta egy hajdúböszörményben élő hívő néni őriz közülük. Azt ígérte, hogy amint újra lesz gyülekezet Balmazújvárosban, visszaadja az ereklyét méltó helye számára.” A Kornya program Krisztus szívügyét így foglalja össze felhívásában:


Közösségünk múltját tekintve, a Magyarországi Baptista Egyház jövője a helyi gyülekezetek aktív misszióján túl, gyülekezetplántálási aktivitásának függvénye. Ezért fontosnak látjuk, hogy a „Kornya program” elindításával közös gondolkodásra és tervezésre hívjuk a közösségünk missziója iránt elkötelezett testvériségét, hogy karöltve a gyülekezetplántálásban aktívan szolgáló testvérekkel, kialakítsuk és véghezvigyük a következő húsz esztendő gyülekezetplántálási stratégiáját. Segítsen meg ebben minket a gyülekezet Ura, Jézus Krisztus! A „Kornya program” a gyülekezetek, körzetek a már működő gyülekezetplántálások, a teológiát végzett missziómunkások, lelkészek és a szolgálat iránt nyitott fiatalok összefogásával valósulhat meg.

Mi, az Új Remény Baptista Gyülekezet is aktív részei vagyunk a Programnak, vagyis saját gyülekezetplántálásokon dolgozunk, illetve segítünk más gyülekezetek misszióiban is, ahogyan a balmazújvárosi evangelizációs istentiszteletet sorozatba is bekapcsolódtunk szolgáló csoportokkal.

Mint a Kornya Program egyik támogató gyülekezete segítjük az újfehértói testvéreket.

Az együttmunkálkodás jegyében közös hálaadó napon vettünk részt, melyet a gyülekezeti termünkben tartottunk. Itt imádkoztunk a közös szolgálatért és szeretetvendégség keretében volt lehetőség a közös misszió előtt jobban megismerni egymást. Az összejövetel rendkívül inspiráló volt mindannyiunk számára. Baptista Gyülekezetek, Testvérek, Krisztus URunk szavai szerint a munkás még kevés! Szükség van rátok, gyertek az aratásba!

Tapasztaljátok meg Isten bűnösök iránti kegyelmét és csodáit újra testközelből, fogjatok be „új szeleket a vitorlátokba”, és kérjétek el Istentől, hogy milyen módon csatlakozzatok a Magyarországi Baptista Egyház Kornya Programjához! Erre hív Titeket Isten Szentlelke, és a programban már bekapcsolódott gyülekezetek testvérisége.

Alkategóriák